Tekstovi

Исходи – други разред

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Позавршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

 • разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, бајку, драмски текст;
 • одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту;
 • одреди редослед догађаја у тексту;
 • уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;
 • разликује стих и строфу;
 • уочи стихове који се римују;
 • објасни значење пословице и поуке коју уочава у басни;
 • наведе једноставне примере поређења из текстова и свакодневног живота;
 • чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
 • изражајно рецитује песму;
 • изводи драмске текстове;
 • износи своје мишљење о тексту;
 • разликује глас и слог и препозна самогласнике и сугласнике;
 • разликује врсте речи у типичним случајевима;
 • одређује основне граматичке категорије именица и глагола;
 • разликује реченице по облику и значењу;
 • поштује и примењује основна правописна правила;
 • влада основном техником читања и писања латиничког текста;
 • пронађе експлицитно исказане информације у једноставном тексту (линеарном и нелинеарном);
 • користи различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање, причање, описивање;
 • правилно састави дужу и потпуну реченицу и споји више реченица у краћу целину;
 • учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника;
 • разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај);

изражајно чита ћирилички текст.

 

 

МАТЕМАТИКА

Позавршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

 

 • одреди десетице најближе датом броју;
 • усмено сабира и одузима бројеве до 100;
 • користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац;
 • примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања;
 • усмено множи и дели у оквиру прве стотине;
 • израчуна вредност бројевног израза са највише две операције;
 • реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачунске операције и провери тачност решења;
 • одреди непознати број у једначини са једном аритметичком операцијом;
 • одреди делове (облика ) дате величине;
 • изрази одређену суму новца преко различитих апоена;
 • прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама;
 • прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом;
 • уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
 • разликује дуж, полуправу и праву;
 • одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски);
 • одреди обим геометријске фигуре;
 • нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи;
 • уочи подударне фигуре на датом цртежу;
 • уочи симетричне фигуре;
 • допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву;
 • изрази дужину у различитим јединицама за мерење дужине;
 • измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине
 • чита и запише време са часовника;
 • користи јединице за време у једноставним ситуацијама

 

 

СВЕТ ОКО НАС

Позавршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

 

 

 • идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
 • оствари права и изврши обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
 • се понаша тако да уважава различитости других људи;
 • прихвати последице када прекрши правила понашања групе;
 • сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 • разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота;
 • препозна грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према симболима;
 • одреди тип насеља на основу његових карактеристика;
 • повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља;
 • одржава личну хигијену – руку, зуба и чулних органа;
 • примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу са околином;
 • безбедно поступа пре и током временских непогода;
 • истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала;
 • одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета;
 • пронађе нову намену коришћеним предметима;
 • наводи примере различитих облика кретања у окружењу;
 • одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће;
 • измери растојање које тело пређе током свог кретања;
 • пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката;
 • именује занимања људи у свом насељу са околином;
 • одреди време помоћу часовника и календара користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу, месец, годину;

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Позавршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

 

 • користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 • изрази, одабраним материјалом и техникама своје емоције, машту, сећања и замисли;
 • користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад;
 • изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај уметничког дела;
 • идентификује истакнути део целине и визуелне супротности у свом окружењу;
 • преобликује, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу;
 • тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу;
 • изражава мимиком и/или телом различита расположења, покрете и кретања;
 • упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела;
 • повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте;
 • пружи основне информације о одабраном музеју;

разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Позавршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

 

 • објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело;
 • разликује различите инструменте по боји звука и изражајним могућностима;
 • издвоји основне музичке изражајне елементе;
 • препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;
 • повезује карактер дела са изражајним музичким елементима и инструментима;
 • изговара бројалице у ритму, уз покрет;
 • пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
 • изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;
 • примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и свирању;
 • свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким играма;
 • повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са бојама;
 • повезује ритам са графичким приказом;
 • објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
 • учествује у школским приредбама и манифестацијама;
 • направи дечје ритмичке инструменте;
 • осмисли покрете уз музику;
 • осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помоћу различитих извора звука;
 • осмисли одговор на музичко питање;
 • осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
 • према литерарном садржају изабере од понуђених, одговарајући музички садржај;
 • поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;

користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука.

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Позавршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

 • примени једноставне, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
 • правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
 • комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;
 • одржава равнотежу у различитим кретањима;
 • разликује правилно од неправилног држања тела;
 • успостави правилно држање тела;
 • правилно дише током вежбања;
 • изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу;
 • изведе дечји и народни плес;
 • користи основну терминологију вежбања;
 • поштује правила понашања у и на просторима за вежбање;
 • поштује мере безбедности током вежбања;
 • одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;
 • поштује правила игре;
 • навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа;
 • прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
 • уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
 • уочава улогу делова тела у вежбању;
 • уочи промене у расту код себе и других;
 • препозна сопствено болесно стање и не вежба када је болестан;
 • примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након вежбања;
 • одржава личну хигијену;
 • учествује у одржавању простора у коме живи и борави;
 • наведе врсте намирница у исхрани;
 • препознаје везу вежбања и уноса воде;
 • повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље;
 • препозна лепоту покрета у вежбању;
 • се придржава правила вежбања;
 • вреднује успех у вежбању;

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Позавршетку другог разреда ученик ће бити у стању да:

 

 • разликује понашања појединаца која доприносе или ометају функционисање и напредовање групе;
 • успоставља, гради и чува успешне односе са члановима групе којој припада;
 • искаже своја осећања и потребе на начин који не угрожава друге;
 • препозна и уважи осећања и потребе других;
 • наведе и својим речима објасни основна права детета садржана у Конвенцији о дечјим правима;
 • прихвата и образлаже на примерима из живота да свако дете има иста права без обзира на различитости;
 • препозна ситуације кршења својих и туђих права и показује спремност да тражи помоћ;
 • се договара и одлучује у доношењу правила групе и да се понаша у складу са њима;
 • наводи примере међусобне повезаности права и одговорности;
 • разликује ненасилну од насилне комуникације међу члановима групе на примерима из свакодневног живота, из књижевних дела које чита и филмова које гледа;
 • саслуша излагање саговорника без упадица и са уважавањем;
 • даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу свих страна у сукобу;
 • представи шта садржи и чему служи Правилник о безбедности ученика његове школе;
 • се понаша у складу са Правилником о безбедности ученика;
 • наводи примере одговорности одраслих и ученика за безбедност у школи;
 • препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу мобилног телефона и интернета;
 • сарађује и преузима различите улоге на основу договора у групи;
 • износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге који могу унапредити безбедност ученика у школи;
 • учествује у изради плана једноставне акције;
 • са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију;
 • доприноси промоцији акције;

на једноставан начин вреднује изведену акцију.наведе у чему је успешан и у чему жели да напредује;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.