Mape uma

100. dan škole /100 days of School

100 PPT

 

 

Projekat 100. dan škole namenjen je učiteljima i učenicima od 1. do 4. razreda.

Projekt je odobren i od strane eTwinning zajednice i prijavljen je u na portalu e Twinninga –  Agencije za mobilnost.

Moji učenici prvaci i ja smo se aktivno učključili u ovaj projekat. Kao što i sam naziv projekta kaže, cilj nam je bio da pomoću mapa predstavimo prvih 100 dana škole i šta smo naučili.

tw

Description of work

Mind maps

The pupils used their own mind maps to present what they had learned in the first 100 days of their schooling. They are in the first grade. After two months, I told them to make and use mind maps in their work. They make mind maps on their own following the mind mapping rules.

Each map represents a child’s vision, what is important to him/her, and what he/she has learned in each subject.

A brief description of contents of the maps in each subject:

Serbian language

30 printed letters of the Cyrillic alphabet

30 handwritten Cyrillic letters

A number of poems

What is a letter, a word, a sentence?

Proper reading and writing

The use of capital letter (upper case)

St. Sava

Folk proverbs

Writing from dictation

 

Mathematics

Numbers up to 10

Conferences

Signs +, -, () =

Types of lines

Geometric figures, square, rectangle, triangle, circle

Geometric bodies: cuboid, cube, pyramid, ball and cylinder

Use of the triangle and ruler

Addition

Subtraction

Commutation law

Association law

 

Nature and society

Rules of conduct at school

Animate and inanimate nature

Children’s rights

My home

My school

Safe behavior

Holidays

Parts of the day

Days of the week

Months of the year

Seasons

Relief

Water features

Air features

 

Music Culture

Singing

Tactating

Dancing

Musical instruments

 

Art Culture

Basic colors

Comic strip

Use of painting kit

Artistic expression

End  Civic education

 

Mape uma

Učenici su  svojim mapama prikazali šta su naučili za prvih 100 dana škole.

Oni su u prvom razredu. Njih sam posle dva meseca od polaska u školu naučila da koriste mape u radu. Mape rade potpuno samostalno poštujući zakonitosti pravljenja mapa.

Svaka mapa predstavlja viđenje deteta onog što mu je bilo važno u što je naučilo iz svakog predmeta.

Kratak opis sadršaja mapa po predmetima

Srpski jezik
30 štampanih slova ćirilice
30 pisanih ćiriličnih slova
Mnoge pesme
Šta je slovo, reč, rečenica
Pravilno čitanje i pisanje
Upotreba velikog slova (velika slova)
Sveti Sava
Narodne poslovice
Pisanje po diktatu

Matematika
Brojevi do 10
Skupovi
Znaci + , – , () =
Vrste linija
Geometrijske figure , kvadrat , pravougaonik , trougao , krug
Geometrijska tela : kvadar , kocka , piramida , lopta i kupa
Korišćenje trougla i lenjira
Oduzimanje
zakon komutacije
Zakon asocijacije

Svet oko nas
Pravila ponašanja u školi
Živa i neživa priroda
Prava deteta
Moj dom
Moja škola
Bezbedno ponašanje
Praznici
Delovi dana
Dani u nedelji
Meseci u godini
Godišnja doba
Reljef
Voda karakteristike
Vazduh karakteristike

Muzika kultura
Pevanje
Taktiranje
Igranje
Muzički instrumenti

Likovna   Kultura
Osnovne boje
Strip
Korišćenje slikarskog materijala
Umetničko izražavanje