Tekstovi

Slagalica kao metod u učenju

0092

Drage, poštovane kolege,

srećno,

sutra počinje slagalica od 180 elemenata. Želim da je uspešno složite,

ostvarite željene rezultate i da vam učenici budu vredni.

Evo još jedne metode rada u učionici koja može da vam olakša rad sa

učenicima.

Razred – slagalica je tehnika rada u učionici, osmišljena radi smanjivanja predrasuda i podizanja samopoštovanja dece. Tehnika podrazumeva da se učenici podele u nekoliko, idealno, šestočlanih grupa. Lekcija koja je predviđena za obradu na času narednog dana, podeli se na šest delova, tako da svaki učenik dobije jedan deo pisanog materijala.

Na primer, ako je nastavnim planom predviđeno da se učenici upoznaju sa istorijom Antilčke Grčke, gradivo se podeli na šest delova. Svaki od šest učenika posedovaće jedinstveni i važan deo informacija koji se, baš kao komadići slagalice, moraju složiti zajedno da bi se dobila cela slika. Svaki od učenika u grupi priprema svoj deo i podučava ostale članove grupe, koji nemaju pristup njegovom delu materijala.

Članove grupa u kojima učenici zajednički rade na savladavanju i prezentovanju gradiva treba rotirati kako bi učenici imali priliku da se međusobno bolje upoznaju i sarađuju. Rezultate treba pratiti na nivou nekoliko radnih nedelja.

Slagalica-opt

Pored zajedničkog savladavanja gradiva, koji pruža osećaj pripadnosti grupi, razred-slagalica doprinosi prevazilaženju izazova javnog nastupa, sa kojim su učenici često suočeni. Negativna iskustva vezana za izlaganje pred većom grupom, uključujuči odgovaranje, ostavljaju traga na samopouzdanje dece, što se ogleda u najrazličitijim aspektima života, od odnosa prema sebi, interakcije sa drugima i izlaženja na kraj sa problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo.

Dakle, ako učenik ima problem sa izlaganjem, u interesu drugih učenika je da budu strpljivi, da ga ohrabre i prijateljski postavljaju pitanja koja će učeniku olakšati iznošenje znanja.

Za razliku od tradicionalnog razreda, u kom se deca često međusobno nadmeću, u razradu-slagalici učenici zavise jedan od drugog i upućeni su jedni na druge. Kroz pomenutu tehniku, deca počinju u većoj meri da poklanjaju pažnju jedni drugima i pokazuju međusobno poštovanje. Deca koja su pokazivala nizak nivo samopouzdanja i posledično inicijative, reaguju tako što postaju opuštenija i uključenija, što rezultira poboljšanjem njihove sposobnosti komuniciranja.

Jedan od razloga za delotvornost ove tehnike je to što se kroz saradnju brišu granice između sopstvene i tuđe grupe, te stvara osećaj pripadnosti celini.

Pored toga, delotvornost se može objasniti i efektom „činjenja usluga“. Naime, socijalna psihologija daje objašnjenje prema kome, nakon ponašanja u korist drugih, razvijamo pozitivna osećenja prema onima kojima smo pomogli.

Tehnika razreda-slagalice prvi put je testirana 1971. godine u Americi, država Teksas, u vreme kada je ukinuta segragacija u školama. Razlog za primenu ovog pristupa su bili otvoreni sukobi i netrpeljivost učenika različite rasne pripadnosti. Posle niza istraživanja procesa obrazovanja, pokazalo se da saradničko učenje predstavlja jedan od najdelotvornijih načina za poboljšanje odnosa između učenika, uvažavanje različitosti, razvijanja empatije i unapređenja nastavnog procesa.

Svaki novi zadatak, svako poglavlje, svaki problem, prilika je za nas i decu sa kojom radimo da nauče nešto više i važnije od rešavanja samog zadatka.

Marija Stanojević

http://deteplus.rs