Tekstovi

Transverzalne veštine – prenosive veštine /da li ih razvijamo kod svojih učenika

1377011_162392663969049_1044260796_n

Definicija prenosivih veština

Objašnjeno na vrlo jednostavan način, prenosive veštine su višenamenske veštine koje možete primeniti i iskoristiti u velikom broju različitih uloga.
Prenosive veštine su veštine koje poslodavci traže kada razgovaraju sa Vama, tako da je od esencijalnog značaja da ih dobro razmotrite i budete u stanju da ih obogatite, te ih slobodno i sa samopouzdanjem nabrojite na razgovoru za posao.
Najčešće nismo u dovoljnoj meri svesni sopstvenih prenosivih umeća, zbog toga što nam sam pojam nije jasan, ili što se nikada nismo dovoljno zagledali u sebe. Kao i u mnogo čemu drugom,i u ovom slučaju internet ima rešenje. Postoje spiskovi osnovnih jedinica rada, iskazanih glagolskim imenicama, kao što su: prikupljanje, analiziranje, sistematizovanje, evaluiranje, eliminisanje, informisanje, interpretiranje, slušanje, pregovaranje, ispitivanje, podučavanje, rukovođenje, integrisanje, prezentovanje, promovisanje, dijagnostikovanje, izračunavanje, organizovanje i slično. Potrebno je samo da među njima prepoznate one koje se odnose na vas.

Zašto su prenosive veštine važne?

Prenosive veštine predstavljaju inventar sredstava koja Vam pomažu da se premestite u novu ulogu i zablistate u njoj. One osiguravaju Vašu profesionalnu žilavost i robusnost i dugovečnost Vaše karijere. Takođe, one Vam pomažu da lakše i spremnije istražite bočne dimenzije svoje karijere i steknete dodatne veštine i stručnost.

Dok visokospecijalizovane veštine mogu biti ključne za izgradnju Vaše konkurentske prednosti i osiguravanje uspeha u jednoj određenoj ulozi u organizaciji, prenosive veštine su ono što osigurava da na duži rok nećete postati stručni višak ili izlišni.

Kako se stiču prenosive veštine?

Svako ima prenosive veštine i one se stiču kroz čitav život, od ranog detinjstva i škole preko fakulteta, kroz formalno i druge vidove obrazovanja, kroz čitanje, društvene aktivnosti, profesionalne aktivnosti i život uopšte.

Kada identifikujete set esencijalnih veština koje možete poneti sa sobom i primeniti gde god da odete, možete se posvetiti misiji daljeg kultivisanja ovih veština i dodavanja novih već postojećim.

Kako se identifikuju prenosive veštine?

Samosvest stečena kroz rigoroznu, sistematičnu i konstantnu samoprocenu je esencijalna za osiguravanje Vaše prođe na tržištu. Postoje mnogi sofisticirani testovi za samporocenu koji Vam omogućavaju da analizirate svoje lične snage i slabosti.

Možete i da prođete kroz listu veština i označite sve one za koje ste sigurni da se odnose na Vas. Potražite pomoć šefa, saradnika, profesora ili porodice ako želite da proverite svoje procene ili dobijete povratnu informaciju i savete spolja.

Premda je spisak prenosivih veština veliki, one se, u principu, mogu šire grupisati u pet glavnih kategorija:

Meke veštine: Takođe poznate kao interpersonalne ili međuljudske veštine, one podrazumevaju skup veština koje Vam omogućavaju da se pozitivno odnosite prema drugima, komunicirate sa njima, utičete na njih i inspirišete ih. Nekoliko primera: veštine delegiranja, veštine koučinga, veštine slušanja, veštine prezentovanja, veštine kooperacije.

Analitičke veštine: Ovde spadaju intelektualne veštine koje Vam omogućavaju da identifikujete i analizirate probleme i pronalazite kreativna, inovativna i izvodljiva rešenja. Nekoliko primera: istraživačke veštine, veštine prikupljanja podataka, veštine analiziranja podataka, kreativnost, analiza rizika.

Tehničke veštine: Ovde spadaju praktične, direktne veštine poput odličnog poznavanja rada na računaru, umeća rada sa određenim mašinama, programima, hardverom, umeće izgradnje ili popravke itd. Nekoliko primera: C++ programiranje, HTML kodiranje, poznavanje SQL-a, odlično poznavanje rada sa Flashom, Photoshopom, Illustratorom.

Organizacione veštine: Ovo su veštine koje Vam omogućavaju da sortirate podatke, planirate, rasporedite projekte ili resurse, vodite evidenciju koja je tačna, efikasna i laka za korišćenje i koordinarate više resursa ili zadataka. Nekoliko primera: određivanje prioriteta, upravljanje vremenom, upravljanje zadacima, upravljanje resursima, koordinacija.

Lične veštine: One uključuju skup veština koje se tiču karaktera na radnom mestu. Nekoliko primera: integritet, pouzdanost, tačnost, marljivost, umeće donošenja odluka.

VEŠTINE

Lista prenosivih veština – za pisanje CV

Interpersonalne veštine

✓ U stanju sam da ostvarim uspešnu interakciju sa širokim dijapazonom ljudi. Znam kako da tumačim i koristim govor tela.

Veštine usmene komunikacije
✓ Jasno i koncizno predstavljam ideje i informacije, sa stilom i sadržajem koji su pogodni za slušaoce (bilo da je u pitanju pojedinac ili grupa). Predstavljam mišljenja i ideje na otvoren, objektivan način.

Veštine javnog nastupa
✓ Umem da držim formalne prezentacije. Predstavljam ideje, stanovišta i probleme na zanimljiv način.

Savetodavne veštine
✓ Reagujem na ono što drugi kažu bez osuđivanja („aktivno slušanje“). Gradim poverenje i otvorenost sa drugima.

Veštine koučinga/mentorstva
✓ Dajem povratnu informaciju na konstruktivan način. Pomažem drugima da uvećaju svoja znanja ili veštine.

Veštine podučavanja/treninga
✓ Umem da pomognem drugima da steknu znanja i veštine. Umem da kreiram delotvorno okruženje za učenje.

Veštine nadgledanja
✓ Delegiram zaduženja i uspostavljam odgovarajući sistem odgovornosti. Umem da nadgledam napredak i procenim kvalitet učinka drugih.

Liderske veštine
✓ Motivišem i osnažujem druge da deluju. Ulivam ljudima poverenje i motivaciju.

Veštine ubeđivanja
✓ Efektivno komuniciram radi opravdavanja pozicije ili uticanja na odluku. Umem da prodajem proizvode ili promovišem ideje.

Pregovaračke veštine
✓ Umem da vešto pregovaram. Znam kako i kada da pravim kompromise.

Veštine posredovanja
✓ Umem da razrešavam konfikte koji potiču iz razlike u gledištima ili interesima. Umem da se nosim sa konfiktom na otvoren, iskren i pozitivan način.

Veštine intervjuisanja
✓ Efikasno postavljam pitanja i odgovaram na njih. Umem da učinim da se drugi osećaju opušteno i da proizvedem osećaj poverenja.

Veštine usluživanja klijenata
✓ Umem da sa klijentima izgradim odnos međusobnog poverenja. U stanju sam da se bavim žalbama i problemima na konstruktivan način.

Veštine brige o drugima
✓ Umem da se odnosim prema drugima sa empatijom. U stanju sam da pružam delikatnu negu bolesnim ili starijim osobama i osobama sa teškim invaliditetom.

Veštine analitičkog/logičkog mišljenja
✓ Umem da izvlačim konkretne zaključke iz seta opštih zapažanja ili seta konkretnih činjenica. Umem da objedinjujem informacije i ideje.

Veštine kritičkog mišljenja
✓ U stanju sam da procenim različite tačke gledišta ili ideje i donesem objektivne sudove. Istražujem sva moguća rešenja za problem, odmeravajući njihove prednosti i nedostatke.

Veštine kreativnog mišljenja
✓ Umem da generišem nove ideje, smišljam nove stvari, kreiram nove slike ili projekte. Iznalazim nova rešenja za probleme. Umem efektivno da koristim dovitljivost i humor.

Veštine rešavanja problema
✓ Umem da razjasnim prirodu problema, procenim alternative, predložim izvodljiva rešenja i odredim ishod različitih opcija.

Veštine donošenja odluka
✓ Umem da identifikujem sve moguće opcije, odmerim prednosti i nedostatke, procenim izvodljivost i odaberem najizvodljiviju opciju.

Veštine planiranja
✓ Umem da planiram projekte, događaje i programe. Umem da odredim ciljeve i potrebe, procenim opcije, biram najbolju opciju.

Organizacione veštine
✓ Umem da organizujem informacije, ljude ili stvari na sistematičan način. U stanju sam da odredim prioritete i ispoštujem rokove.

Veštine naprednog pisanja
✓ Umem da odaberem, protumačim, organizujem i objedinim ključne ideje. Umem da uredim pisani tekst tako da poruka bude najjasnija, najkonciznija i najtačnija.

Istraživačke veštine
✓ Znam kako da pronađem i prikupim relevantne polazne informacije. Umem da analiziram podatke, rezimiram nalaze i napišem izveštaj.

Finansijske veštine
✓ Umem da vodim preciznu finansijsku evidenciju. Umem da upravljam budžetom (odnosno, pripremam pouzdane budžete i nadgledam troškove).

Jezičke veštine
✓ Odlikuje me funkcionalna dvojezičnost. Umem da prevodim na dati jezik u pisanom ili usmenom obliku.

Napredne računarske veštine
✓ Umem da koristim različite programe. Poznajem stono izdavaštvo ili web dizajn.

Tehnološke veštine
✓ Razumem tehničke sisteme i uspešno radim u njima. Razumem tehničku specifikaciju. Sa lakoćom čitam tehnička uputstva.

Izvođačke veštine
✓ Umem da pravim prezentacije za video i televiziju na interesantan način. Umem da zabavim, zainteresujem i inspirišem publiku.

Likovne veštine
✓ Kreativno koristim boju i dizajn. Umem da dizajniram predstavljanje i materijale za javnost (štampa, video, internet).

Opažajne veštine
✓ Umem da vizualizujem nove formate i oblike. U stanju sam da procenim fizički prostor.

Mehaničke veštine
✓ Umem da instaliram, koristim i nadgledam opremu i mehaničke sprave. Umem da popravljam mehanizme.

Veštine prilagođavanja
✓ Imam sposobnost prilagođavanja novim situacijama i uslovima i dobro podnosim promene. Odlikuje me fleksibilnost u prilagođavanju trenutnim potrebama.

Administrativne veštine
✓ Umem da koristim kompjutere i ostalu osnovnu kancelarijsku opremu. Umem da osmislim i održavam sisteme za evidenciju i kontrolu.

Stručna znanja su neophodna da bi se sa uspehom obavljao neki posao, ali ne i dovoljna. Uz znanje, potrebno je posedovati i veštine, koje će omogućiti da se posao obavi na najbolji i najkvalitetniji način. Ove veštine su delom urođene, a delom se stiču tokom života, kako kroz radno iskustvo na različitim radnim mestima, tako i kroz lična, životna iskustva. U mnogo čemu određuju ličnost i utiču na sposobnost rešavanja zahtevnih problema i zadataka na poslu. Poznate su kao prenosive veštine i nikako ih ne treba mešati sa osobinama ličnosti, kao što su istrajnost, dinamičnost, pouzdanost, energičnost, odlučnost, perfekcionizam… Biti perfekcionista ili detaljista samo ukazuje na stil nečijeg rada, odnosno način na koji osoba koristi svoja umeća.

Izvor -http://www.nsz.gov.rs
http://www.its.edu.rs

Evo još jednog divnog priloga o transvezalnim kompetencijama kolege Miloša Jeremića

http://prezi.com/a5h0hjphbw9p/transverzalne-komeptencije-i-koperativno-ucenje/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Blogovi kolega, Učenici

Miljin svet – za sve nas

10259918_10152390213264785_5991778013240284839_n

               Koleginica Milja Zec se latila nauke i sačinila ove divne prezentacije sa pratećim tutorijalom. Sve je obogatila svojim divnim glasom. Blago njenim učenicima.

Počastvovana sam njenim radovima na svom blogu

MATEMATIKA

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-45?cid=embedtutorial /STOTINE PRVE HILJADE/

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-46 /BROJEVI DO HILJADU/

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-47?cid=embedtutorial /PREDHODNIK I SLEDBENIK/

http://www.sophia.org/tutorials/39-tutorial-4?cid=embedtutorial /RIMSKE CIFRE- BROJEVI MANJI OD 39/

http://www.sophia.org/tutorials/39-tutorial-5?cid=embedtutorial /RIMSKE CIFRE-BROJEVI VEĆI OD 39/

 

SRPSKI  JEZIK

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-48?cid=embedtutorial/ IMENICE/

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-30?cid=embedtutorial /ATRIBUT/

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-22?cid=embedtutorial/REČENICE PO OBLIKU/

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-21?cid=embedtutorial /REČENICE PO ZNAČENJU/

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-29?cid=embedtutorial /UPRAVNI GOVOR I I II MODEL/

http://www.sophia.org/tutorials/tutorial-28?cid=embedtutorial /UPRAVNI GOVOR III MODEL/

 

 

IOP

Simptomi za prepoznavanje disleksije, disgrafije, diskalkulije

10329077_809977579027276_6794389022455491707_n

SIMPTOMI U PREDŠKOLSKOJ DOBI KOJI MOGU UPUĆIVATI NA TEŠKOĆE U UČENJU ČITANJA, PISANJA (DISLEKSIJA, DISGRAFIJA, DISKALKULIJA…)

Već se upredškolsko doba može predvidjeti da li bi dijete moglo imati poteškoće učitanju i pisanju, tj. pokazuje li sklonost disleksičnim i disgrafičnimpoteškoćama i to ispitujući glasovnu i slogovnu analizu i sintezu…Nepercipiranjem inicijalnoga i finalnoga glasa u riječima, tj. ako dijete neuspije razlikovati glas od sloga i neuspije spojiti određene glasove u riječ, moguće je vrlo rano predvidjetipoteškoće poput disleksije i disgrafije, diskalkulije, dispraksije…

Odstupanjau ranom razvoju djece mogu najaviti pojavu teškoća u učenju čitanja.

Treba obratiti pažnju na sljedeće simptome:

-kasno progovaranje i usporen jezično-govornirazvoj;

-siromašan rječnik;

-dugo zadržavanje pogrešaka u izgovoru glasova;

-poteškoće u izražavanju misli i ideja;

-poteškoće u traženju pravih riječi (umjestoimenovanja opisuje predmet – npr. umjesto „olovka“ reći će „onoza pisanje“);

-poteškoće u prisjećanju na mjesta i događaje;

-miješanje riječi koje slično zvuče (sjeme – Sljeme,dotovo – gotovo, svi – sni, snijeg – smijeh, pegla – tegla…);

-prisutnost agramatizama u govoru („trijabuka“, „plavi hlače“, obučela, cipeli);

-poteškoće u učenju pjesmica brojalica;

-poteškoće u pamćenju;

-nerazvijenost fonološke svjesnosti (ne prepoznajerimu, ne može podijeliti riječi na slogove, spojiti slogove u smislene riječi,ne prepoznaje prvi glas u riječima…);

-nespretnost u krupnoj i finoj motorici (posrće,ozljeđuje se češće nego druga djeca);

-nezrelost grafomotorike;

-nesigurnost u prostornim odnosima (neosviještenostvlastitog tijela u odnosu na prostor, -nerazumijevanjei nekorištenje prijedloga za označavanje prostora, npr. ispred – iza, pored,do, lijevo – desno…);

-nesigurnost u vremenskim odnosima (ne razumije i nekoristi riječi prije, poslije, juče, danas sutra…);

-kasnije uspostavljanje lateralne dominacije;

-nemogućnost zadržavanja pažnje, hiperaktivnost,impulzivnost;

-nemotivisanost i nedostatak interesa za crtanje,pisanje i čitanje.

Procjena nekih sposobnostibitnih za usvajanje čitanja i pisanja

Upredškolskoj dobi se procjenjuju:

-usvojenost jezično-govornog razvoja u svimsegmentima (razumijevanje govora, razvijenost rječnika, artikulacije,gramatike, morfologije, sintakse);

-fonološka svjesnost (sposobnost glasovne obrade –prepoznavanje i stvaranje rime, prvog i zadnjeg glasa u riječima, razdvajanje ispajanje slogova i glasova, pamćenje veze slovo – glas);

-stanje vizualno-motoričkih sposobnosti ( provjerasposobnosti vizualnog razlikovanja, pamćenje, vizualno-prostorne odnose,grafomotoriku);

-sukcesivne funkcije (sposobnost pamćenja i reprodukcijepodražaja u potrebnom redoslijedu – ritmovi, ponavljanje verbalnih nizova…);

-lateralizacija (usklađenost gornjih i donjihekstremiteta, orijentacija na vlastitom tijelu, orijentacija u prostoru i napapiru).

Svinavedeni simptomi ne moraju biti prisutni kod djeteta da bi se posumnjalo nadisleksiju, disgrafiju, dispraksiju… Vodeći znaci koji zahtijevaju stručneprocjene jesu: poremećaji u usvajanju jezika, fonološke svjesnosti i poteškoćeu radnom i dugotrajnom pamćenju. Ako su oni jače izraženi, primjećuju ih i vaspitačii roditelji, te često znaju signalizirati potrebu poduzimanja preventivnihmjera. Kod određenog broja djece simptomi su blagi. Roditelji i vaspitači znajureći da su im takva djeca „zbunjujuća“. Nešto su živahnija od drugedjece, kratkotrajne su koncentracije, ne vole crtati ni pisati, sklona suodređenom tipu aktivnosti (npr. igre konsruisanja), ali su inteligentna i brzopronalaze rješenja za probleme, što često „zamaskira“ postojanjenezrelih funkcija. Često se misli da će dijete maturacijom prerasti probleme.

Znači, u predškolskoj dobi mogu se predvidjeti moguće disleksične i disgra- fične teškoće,a potvrditi se mogu u prvim razredima osnovnoškolskog obrazovanja. Tada sepojavljuju pogreške u čitanju i pisanju kao: omisija (ispuštanja) glasova, tj.slova, supstitucija, adicija (umetanja) i metateza (izvrtanja – karakterističnaza čitanje napamet; tipična za brzo čitanje bez razumijevanja).

Ukoliko je potrebno, radi jasnije i potpunijeslike i diferencijalne dijagnoze, dijete se upućuje na dodatne pretrage kojepodrazumijevaju psihološku, audiološku i neurološku obradu.

Predsjednik udruženja „JA“ Banjaluka R.S.

prof.filoz.soc Andrej Jovandić

 

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.