Tekstovi

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

RIBA I PTICA

ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

 Појам приридни потенцијали означава–подразумева сва материјална добра природе које човеку могу бити од користи. Та добра у природи су  руде, угљеви, нафта ,гас, вода, земљиште ,шуме, клима и рељеф. Све ове компоненте природе, са изузетком климе, док нису у употреби, представљају само латентну вредност – тј могућу вредност. Тек када човек почне да их користи, онда оне имају своју вредност.

ПРИРОДНО БОГАТСТВО

Појам–термин природно богатство означава вредносну категорију–нешто што може да има употребн увредност, тј. да има и своју цену. Неке компоненте природе имају директну употребну вредност, јер се могу експлоатисати, продати или користити у одређеној производњи за израду нових производа, који такође имају своју употребну вредност а самим тим и своју цену. Директану употребну вредност имају минералне сировине, вода, земљиште са вегетацијом,…Друге компоненте природе, имају индиректнувредност јер стварају погодне услове за развој неких привредних грана. Индиректну употребну вредност поседују клима и рељеф. Тако, на пример: •поједине биљне и пољопривредне културе могу да успевају и да се гаје само у одређеним климатским условима, •летњи и зимски туризам су зависни од климатских услова, •скијашки туризам зависан је од климе и од рељефа.

     ДИРЕКТАН УТИЦАЈ ЉУДИ НА КЛИМУ

 
•стварање вештачке кише,
•вештачко растурање магле,
•спречавање града,
•заштита од мразева и
•заштита од ветрова.

ДЕФИНИЦИЈА

др Божа Миленовић

Природни ресурси су елементи природног богатства ,а који се разликују од друштвеног богатства ,као што суграђевине, опрема и залихе материјала и робе,који представљају резултат комбиновања природних добара са људским радом и капиталом“.

Закон о заштити животне средине Републике Србије

Природне вредности јесу природна богатства која чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки ресурси, биљни и животињски свет“

Заштићено природно добро јесте очувани део природе посебних вредности и одлика (геодиверзитета, биодиверзитета, предела, пејзажа идр), који има трајни еколошки, научни, културни, образовни, здравствено-рекреативни, туристички и други значај, због чега као добро од општег интереса ужива посебну заштиту“

„Геодиверзитет (геолошка разноврсност) јесте присуство или распростра-њеност разноврсних елемената и облика геолошке грађе, геолошких структура и процеса, геохронолошких јединица, стена и минерала различитог саставаина чина постанка и разноврсних палеоекосистема мењаних у простору поду тицајима унутрашњих и спољашњих геодинамичких чинилаца током геолошког времена“

„Биодиверзитет (биолошка разноврсност) јесте разноврсност организама у оквиру врсте, међу врстама имеђу екосистемима и обухвата укупну разноврсност гена, врста и екосистема на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу“

КЛАСИФИКАЦИЈА
Као критеријуми за класификацију природних ресурса узимају се:
•припадност,
•трајност,
•функционалност,
•економичност,
•обновљивост и
•положај.

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА ПРИПАДНОСТИ

Мара Ђукановић
•минералне и енергетске изворе,
•ваздух,
•воду,
•земљиште,
•биљке и
•животиње.

Мајаковски

•минералне,
•земљине,
•водене,
•биолошке,
•климатске,
•космичке и
•рекреационе.

Глатки и Лавров
•минералне, •земљине, •водне, •шумске, •окенске и •остале.

Рикалович

•литосфера,
•хидросфера,
•тропосфера,
•стратосфера и
•атмосфера

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА ОБНОВЉИВОСТИ

    НЕОБНОВЉИВИ

                                                                        ОБНОВЉИВИ

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА

•ИСЦРПЉИВИ И
НЕИСЦРПЉИВИ

•ОГРАНИЧЕНИ И
НЕОГРАНИЧЕНИ

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА ПОЛОЖАЈУ
•ЗЕМЉИШТЕ
•ПОДЗЕМНИ РЕСУРСИ
•НАДЗЕМНИ РЕСУРСИ И
•КЛИМАТСКИ РЕСУРСИ

Садржај преузет са нета