Blogovi kolega

Osam faktora za kvalitetno učenje

PILE

Radi se o osam faktora iz knjige “Working on the work” u kojoj autor Philip Schlechty govori o tome kako učenike potaknuti da aktivno sudjeluju u nastavi:

1) <Vlastiti odgovor!– nema samo jednog točnog odgovora, već svaki učenik obrazlaže svoj vlastiti odgovor na temelju kritičkog razmišljanja, predviđanja, iskustva, sjećanja, uspoređivanja, logičkog zaključivanja…

Ja mislim… jer…

2) Jasno određena i izražena očekivanja – učenik zna kako “izgleda” uspješnost, zna što se od njega očekuje, unaprijed dobiva kriterije ocjenjivanja koji mu pomažu da poboljša svoj rad i da ga sam ocjenjuje.

Ja uključujem…

3) Emocionalna/intelektualna sigurnost – učenik riskira bez straha od loše ocjene ili neugodnosti uzrokovane netočnim odgovorom, učenik preispituje ili brani svoje odgovore, objašnjava zašto je njegov odgovor logičan.

Ja se ne slažem s autorom jer…

4) Učenje s drugima – društvena komponenta učenja, timski rad, vršnjačko učenje, diskusije, parafraziranje, prepričavanje.

Kad je David govorio o simbolizmu, ja sam pomislio…

5) Dostupnost publike – učenik je motiviraniji ukoliko se njegov rad pokazuje drugim učenicima, nastavnicima, roditeljima ili objavljuje na internetu, traži se povratna informacija, interakcija publike, njihova refleksija o učenikovom radu.

Kad napišem ovo pismo, poslat ću ga e-mailom…

6) Izbor – učenici mogu birati što će učiti i kako, donose značajne odluke o svom radu – to naravno ne znači da oni određuju kurikulum, ali imaju izbor npr. lektire koju će pročitati.

Odlučio sam svoje misli predstaviti u grafičkom obliku…

7) Noviteti i raznolikosti – učenje je neuobičajeno i neočekivano: upotreba novih tehnologija, ali ne na način da se nove tehnologije koriste kao zamjena za stari način rada, već da se tehnologija koristi za novi oblik rada i nove rezultate toga rada, npr. igre, simulacija, role-play, natjecanja ili pak možda uglazbiti neku lekciju iz fizike (Songsmith je odličan za to) …

Nećemo riješiti ovaj matematički zadatak već ćemo napraviti dva nova zadatka…

8) Autentičnost – povezanost s iskustvom ili s prethodno stečenim znanjem, povezanost sa stvarnim svijetom i životom učenika, relevantnost za učenike, praktičnost, projektno ili istraživačko učenje, primjena naučenog u stvarnom životu,…

Naš rad moći će se upotrijebiti i u …

(Ovaj blog post je uz neka moja razmišljanja, prijevod adaptiranog izvatka iz knjige Working on the Work objavljenog na web stranici Albemarle County Public Schools) /Arjana Blažić/

Tekstovi

Примери за активности наставника и очекиване активности ученика

JEDE KNJIGU

За активности наставника може се користити колона ,,препоручено упутство за остваривање програма,, из Просветног гласника.

Активности наставника на почетку школске године:
– упознати ученике са циљевима и садржајима програма
– упознати их са правилима рада
– упознати их са критеријумима оцењивања по областима
– упознати ученике, одредити њихово претходно искуство, снимити иницијално стање

– редовно пратити рад и залагање ученика на часу
– водити рачуна о индивидуализацији приступу ученику
– подстицати код ученика развој мишљења и разумевања
– менторска улога наставника
– неговање позитивне климе у одељењу
– омогућити подстицајну средину за рад и учење
– охрабрује, помаже и подстиче ученике
– омогућити ученицима да сами изводе закључке
– подстицати ученике на учење
– Инсистирати на систематичности у раду и поштовању принципа и правила рада
– Инсистирати на практичној примени стечених знања
– Оцењивањем мотивисати ученике за учење
– Оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика
– Идентифовати напредак у учењу и постигнућима ученика
– Навести активности наставника с обзиром на тему ( подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке, повезују знања са другим областима и другим предметима, решавају проблеме, практично примењују…)

На крају наставне године:
– Самовредновање реализације програма
– планирање новина и измена за следећу школску годину

Oчекиване активности ученика:
– активан приступ при излагању новог градива и изради задатака на часу
– практична примена стечених знања
– активно учешће у раду
– самопроцењивање напретка
– навести очекиване активности ученика с обзиром на тему ( запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, организује, повезује знања са другим областима, ослања се на претходно искуство…. )