Tekstovi

DISKALKULIJA – ŠTA JE TO

ŠTA JE TO DISKALKULIJA ?

ŠTA JE TO DISKALKULIJA ?

Diskalkulija je teškoća u formiranju matematičkih pojmova i usvajanju matematičkih relacija i operacija. Nekada se javlja uz disgrafiju i disleksiju. O razvojnoj diskalkuliji govorimo u slučaju da se teškoće formiraju vrlo rano a manifestuju se čim se počne sa matematičkim operacijama.

Teškoće u usvajanju matematike manifestuju se kao lake, umerene i teške. U zavisnosti od stepena govorimo o poptunoj ili delimičnoj nesposobnosti za rad sa matematičkim pojmovima. Delimičan poremećaj procesa usvajanja matematičkih pojmova, se može javljivati u svim ili samo određenim područjima matematike. U tom slučaju dete je slabije od svojih vršnjaka kada je ovaj predmet u pitanju. Pored diskalkulije takodje razlikujemo i akalkuliju.

Akalkulija je pojam koji označava totalnu nesposobnost usvajanja gradiva iz matematike,. Takva nesposobnost se javlja kod odraslih kao posledica moždanog udara.

Smatra se da oko 6% ljudi ima diskalkuliju.

Simptomi diskalkulije:

Kod deteta s diskalkulijom mogu se uočiti neki od sledećih simptoma:

– zamenjuje brojeve pri čitanju, pisanju i računanju – parafazične substitucije. Ove zamene brojeva su moguće čak i kad dete koristi digitron.

– slabo pamti brojeve u nizu, formule,

– vizuelne greške + se čita kao -,

– greške koje se ogledaju u ogledalskom pisanju brojeva ili znakova,

-dete je sporo čak i kada izvodi neke elementarne računske radnje

– koristi prste za brojanje

-ne može sa sigurnošću odrediti koji je broj veći, a koji manji

-dete ima lošu prostornu i vremensku organizaciju

-Teškoće u proveri zadataka,logici,planiranju…

– Ponavlja broj ili radnju vise puta ( ako je u prvom primeru bio znak + dete će sabirati u svim rezultatima dalje ), to su perseveracije ili pogreške zaglavljivanja.

-teško pamti raspored i redosled

-slabo pamćenje sportskih pravila,

-slabo razlikuje ili ne razlikuje levo i desno

-teškoće u memorisanju svog broja telefona ( ako je izgovoren ili zapisan drugačije )

-Teškoće pri gledanju na sat

-teškoće praćenja rezultata u igrama…

Naravno neće svako dete imati sve ove simptome i neće svako imati isti stepen i oblik diskalkulije. Kao što vidimo neki od navedenih simptoma se mogu sresti i u disleksiji i disgrafiji.

Postoje različiti tipovi / oblici diskalkulije:

Verbalna – dete teško usvaja matematičke izraze, odnosno matematičku terminologiju.

Praktognostička – poremećaj sposobnosti manipulisanja sa stvarnim ili nacrtanim objektima.

Leksička– poremećaj sposobnosti čitanja matematičkih simbola i njihovih kombinacija ( zamena brojeva sličnih po izgledu; ogledalsko čitanje i pisanje dvocifrenih brojeva.

Grafička– poremećaj sposobnosti pisanja matematičkih simbola. Pisanje brojeva u suprotnom smeru; izostavljanje, premeštanje ili dodavanje brojeva, pogrešno pisanje znakova;

Ideognostička – poremećaj sposobnosti razumevanja matematičkih pojmova i računanja u sebi.

Operacijska (anaritmetrija) – poremećaj sposobnosti izvođenja računskih radnji. Greške se ogledaju u zamenjivanju jedne računske radnje nekom drugom.

Diskalkulija i disleksija

Neka Istraživanja pokazuju da 40 do 50% osoba sa disleksijom ne pokazuju znakove diskalkulije. Njihovi rezultati su jednaki kao rezultati druge dece u matematici, a oko 10% njih ima i čak bolje rezultate.

Preostalih 50-60% imaju poteškoće s matematikom. To ne iznenađuje, teškoće u dekodiranja pisane reči mogu da se prenesu u dekodiranje matematičke notacije i simbola.

Za neke disleksičare, međutim, poteškoće mogu proizaći iz problema s jezikom jer se može desiti da ne razumeju tekst pa ni šta se od njih želi u odredjenom zadatku.

Da rezimiramo, diskalkulia i disleksija se mogu pojaviti zajedno ali i nezavisno jedna od druge. ‚Tretman diskalkulije će ostati u osnovi isti bez obzira da li su ova dva problema povezana ili odvojena.